Wij hechten veel belang aan jouw privacy. In deze privacyverklaring laten we je weten hoe we met jouw gegevens omgaan en welke rechten je hebt. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Deze privacyverklaring is gericht op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij eindverantwoordelijk zijn (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

In onze rol als dienstverlener voor onze opdrachtgevers kunnen wij ook betrokken zijn in de verwerking van persoonsgegevens waarvoor onze opdrachtgevers eindverantwoordelijke zijn. Wil je weten hoe wij hierbij omgaan met jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Voor gerichte vragen verwijzen we je graag door naar de betreffende opdrachtgever.

Wie zijn wij?

Nétive VMS (hierna ook wij of we), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als we het over Nétive VMS hebben, dan hebben wij het over de juridische entiteit Nétive Holding B.V., en alle vennootschappen die hieronder vallen. Onderaan deze verklaring tref je de contactgegevens van Nétive VMS aan.

Van wie verzamelen wij gegevens en waarvoor?

Wij verzamelen de gegevens van personen in de volgende categorieën:

  • Zakelijke relaties, waaronder medewerkers van huidige en potentiële opdrachtgevers, partners, leveranciers, en onderaannemers;
  • Onze medewerkers;
  • Sollicitanten;
  • Bezoekers van onze website en andere geïnteresseerden.

Zakelijke relaties:

Wij verzamelen je persoonsgegevens indien je een contactpersoon bent bij tenminste één van onze zakelijke relaties. Wij doen dit voor de uitvoering van de overeengekomen samenwerking en/of dienstverlening, en om elkaar daarbij zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Medewerkers:

Als werkgever verzamelen wij de persoonsgegevens van onze medewerkers. Dit doen we voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, de wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien, en voor de verdere bedrijfsvoering van onze organisatie.

Sollicitanten:

Heb je gesolliciteerd op één van onze openstaande vacatures, of hebben wij jou daarvoor benaderd, dan zullen wij, met jouw toestemming, de verstrekte persoonsgegevens verzamelen. Dit doen we om te kunnen beoordelen of je de juiste persoon bent of kan zijn om de vacature in te vullen en om hierover contact met je te kunnen onderhouden.

Bezoekers van onze website:

Ben je bezoeker van onze websites en wil je je aanmelden voor een event en/of nieuwsbrief, of wil je dat wij contact met jou opnemen, dan kun je jouw persoonsgegevens achterlaten. Wij verzamelen je gegevens om, indien je dit wenst, contact met je te kunnen onderhouden.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

De gegevens die wij van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken beperken zich tot naam, functie en (zakelijke) contactgegevens.
Ben je sollicitant, dan verwerken wij enkel de persoonsgegevens die benodigd zijn om te kunnen beoordelen of je de juiste persoon bent of kan zijn om de vacature in te vullen en om hierover contact mee te kunnen onderhouden.

Denk hierbij aan:
NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, beschikbaarheid, cv, opleidingen en vaardigheden, diploma’s, certificaten, werkhistorie, motivatiebrief, mobiliteit, (loon)inschaling, referenties van vorige werkgevers, assessmentrapportage, (sollicitatie)gespreksaantekeningen en voortgangsrapportage van sollicitaties/bemiddeling.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst leggen wij aanvullend nog de volgende gegevens vast:
Nationaliteit, BSN, kopie ID bewijs, visa, werkvergunningen, burgerlijke staat, naam partner, noodcontactgegevens, bankrekeningnummer, salaris(stroken), verklaring omtrent gedrag, geheimhoudingsverklaringen, nevenfuncties, uitkeringen, subsidies, premiekortingen, loonbeslagen, leaseauto, verzuimregistratie en overige gegevens die gerelateerd zijn aan een personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht verwerken wij de volgende gegevens:
Bedrijfsnaam, KvK-nummer, bankrekeningnummer, vervaldatum ID-bewijs en documentnummer, BTW-nummer en verklaring omtrent gedrag.

Wij maken gebruik van Google Analytics om de prestaties van onze website bij te houden. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google. Wij maken gebruik van IP-anonimisering en delen geen analytische gegevens met Google (wij hebben ons afgemeld voor alle functies voor het delen van gegevens die de privacy van gegevens kunnen belemmeren).

[matomo_opt_out]

Op welke rechtsgronden verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken je gegevens omdat wij deze nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met jou of jouw werkgever, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, je toestemming hebt gegeven óf omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (die in overeenstemming is met de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken).

Met welke partijen delen we je gegevens?

Wij kunnen (je) persoonsgegevens delen met andere Nétive VMS entiteiten, onze (potentiële) opdrachtgevers, onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Wij zullen dit alleen doen met jouw toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of jouw opdrachtgever en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. Indien hier sprake van is, betreffen dit uiteraard enkel relevante gegevens. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nétive blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan partijen buiten de EER?

Wij geven je gegevens niet actief door aan externe partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EER. Wij maken echter wel gebruik van een aantal applicaties waarvan de technische ondersteuning zich bevindt buiten de EER. Voor zover bij die technische ondersteuning persoonsgegevens zichtbaar zouden kunnen zijn, zijn de gegevens beschermd doordat wij alleen zaken doen met partijen die gecertificeerd zijn onder het EU-US Privacy Shield.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren naar gelang de situatie de volgende bewaartermijnen:
Als je een contactpersoon van onze zakelijke relatie bent, bewaren wij je gegevens zolang je voor onze zakelijke relatie werkt, dan wel zolang er een wettelijke bewaarplicht op rust.

Na afloop van de genoemde bewaartermijn, na intrekking van je toestemming of naar aanleiding van geslaagd verzoek tot verwijdering van je gegevens, verwijderen wij je persoonsgegevens uit onze systemen.

Als je solliciteert op één van onze openstaande vacatures, of wij uje hiervoor benaderen en je gaat hiermee akkoord, dan bewaren wij je gegevens niet langer dan 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure. Eventueel, met je toestemming, bewaren wij je gegevens voor mogelijke toekomstige vacatures. Dit doen we niet langer dan 1 jaar tenzij je hier wederom toestemming voor geeft. Uiteraard kun je deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

Als je voor ons werkt of hebt gewerkt bewaren wij je gegevens maximaal 2, 5 of 7 jaren afhankelijk of en zo ja welke wettelijke bewaartermijn er van toepassing is, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens langer te bewaren.
Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Nétive VMS, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@netive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Gegevens website bezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van je bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken op onze websites functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen daarom ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met verwerkers en externe partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn wij eveneens overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal moeten beveiligen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@netive.nl.

Melding data incident

Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, verzoeken wij je dit direct te melden via info@netive.nl.

Wijzigingen

Indien noodzakelijk kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele verklaring staat op onze website. De tekst is voor het laatst aangepast op 15 januari 2024.